Bekämpning av invasiva arter

Vi erbjuder flera metoder för att hjälpa er att bekämpa invasiva växter i Örnsköldsviks och Kramfors kommuner.

Vi utgår ifrån Naturvårdsverkets rekommenderade metoder (Metodkatalog för bekämpning av invasiva arter) för bekämpning av olika invasiva arter, exempelvis blomsterlupin, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, vresros och kanadensiskt gullris.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot vår inhemska biologiska mångfald eftersom de tränger undan vår inhemska flora och orsakar stor skada på lokala ekosystem.

Att bekämpa och utrota invasiva växter innebär ofta ett flerårigt åtagande, då vissa arters fröer som redan ligger i marken kan överleva och gro under många år. Därför rekommenderar vi alltid att en flerårig åtgärdsplan upprättas för att säkerställa effektiv bekämpning.

Bekämpning genom fårbete

En av de mest effektiva, klimatsmarta och relativt billigaste bekämpningsmetoderna mot invasiva växter är betande djur. Våra helsingefår har möjlighet att beta ett flertal olika invasiva växter. Genom kontinuerligt bete kan fåren bekämpa och på sikt utrota flertalet invasiva växter på växtplatsen genom att växten inte får någon chans att föröka sig eller samla kraft i rötterna.

Där betesdjuren inte är möjliga att använda av olika orsaker kan vi också erbjuda följande metoder för bekämpning:

Manuell bekämpning

Den här metoden innebär kort sagt att vi avlägsnar växterna för hand med exempelvis lie eller kniv. Vi använder också spade och bladhacka för att kapa och avlägsna rötter, vilket är viktigt med exempelvis parkslide, jättebalsamin och även lupiner. Beroende på situation kan det också vara aktuellt med övertäckning med tät markduk för att ta död på växtligheten.

Maskinell bekämpning

Vi utför även bekämpning med gräsklippare, slaghack och slåtterbalk där det är lämpligt.

Varukorg